PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS, PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS

Projektiniai pasiūlymai

Tai dokumentas, kurio tikslas:

  • išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių įdėją;
  • informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio numatomą statybą;
  • specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti;
  • naudoti kaip medžiagą Projektuotojo parinkimo konkursui;
  • nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.

Projektiniai pasiūlymai (kai jie rengiami) yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas Techninis projektas arba Techninis darbo projektas.

Projektinius pasiūlymus rengiame vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedu.

 

Energijos vartojimo auditas įrenginiuose ir technologiniams procesams. Pastatų energetinis auditas

Energijos vartojimo auditą rengiame vadovaudamiesi Lietuvos  Respublikos  ūkio   ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtinta „Išsamiojo   energijos   išteklių   ir   šalto   vandens   vartojimo   audito   atlikimo   viešojo   naudojimo  paskirties  pastatuose  metodika“.

 

Pastatų energinio naudingumo projektavimas

Atliekame pastatų energinio naudingumo projektavimą:

įvertiname pastato energinį naudingumą priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei  vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.