PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI,STATYBOS PAGRINDIMAS, GALIMYBIŲ STUDIJOS, INVESTICINIAI PROJEKTAI, PARAIŠKŲ ES PARAMAI PARENGIMAS, ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS, PASTATŲ ENERGINIS SERTIFIKAVIMAS

Projektiniai pasiūlymai. Tai dokumentas, kurio tikslas:

 

 • išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių įdėją;
 • informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio numatomą statybą;
 • specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti;
 • naudoti kaip medžiagą Projektuotojo parinkimo konkursui;
 • nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.

 

Projektiniai pasiūlymai (kai jie rengiami) yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas Techninis projektas arba Techninis darbo projektas.

Projektinius pasiūlymus rengiame vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedu.

 

Statybos pagrindimas. Tai – dokumentas, kurio tikslas:

 • įvertinti Statytojo sumanymo statyti statinį tikslingumą. Statybos pagrindimas yra dokumentas, kurį teisės aktų nustatytais atvejais Statytojas pateikia Projektuotojui. Bendruoju atveju vertinant Statytojo poreikį statyti statinį statinio statybos pagrindime pateikiama: atitinkamos prognozės (ekonominė, techninė, finansinė ir pan.); statinio statybos, funkcionavimo pasekmės, šių pasekmių vertinimo aspektai (ekonominis, socialinis, poveikio žmonėms ir aplinkai, techninis, finansinis ir pan.). Statinio statybos pagrindime nurodomi (galimais atvejais) esminiai apibendrinti rodikliai, išreiškiami kiekybiniais parametrais.

Statinio statybos pagrindimą Statytojo užsakymu ir jo lėšomis gali rengti tik juridinis asmuo ar mokslo institucija.

 

Galimybių studija. Tai dokumentas, kuris ruošiamas sutelkiant visą dėmesį į numatomos investicijos idėją. Prieš pradedant investicinius projektus, turėtų būti atlikta galimybių studija, siekiant sužinoti turimos idėjos gyvybingumą. Nuodugniai išanalizavus klientui rūpimas problemas skirtingais aspektais, pateiksime išsamius investicijų variantus bei pasiūlysime sprendimus, įgalinančius gauti efektyviausią ir naudingiausią rezultatą.

 

Rengiant galimybių studiją, siekiama identifikuoti šiuos aspektus:

 

 • Išstudijuoti siūlomo projekto įtaką, numatyti jo išlaidas ir naudą, surasti tinkamiausią techininį planą bei sprendimą, kuris atitiktų egzistuojančias rinkos tendencijas ir novatariškas galimybes;
 • Įvertinti projekto finansines bei ekonomines perspektyvas – investicines išlaidas, investicinio projekto naudą bei atsiperkamumą, taip pat parengiamas paskolos grąžinimo planas;
 • Išanalizuoti galimus investicinio projekto poveikio aplinkai padarinius, atliekant rizikos vertinimo analizę, argumentuoti tai, kad siūlomas projektas finansiniu ir techniniu atžvilgiu yra tinkamiausias, nustatyti, reikiamus atlikti teisinius, ekonominius ar kitokius pakeitimus, siejamus su siūlomo projekto įgyvendinimu;
 • Pateikti visą informaciją, reikalingą finansinei agentūrai vertinant siūlomą projektą bei surinkti dokumentus investicinio projekto realizavimui.

 

Atlikus galimybių studiją, nuodugniai įvertinus visus įmanomus investicijų variantus, pasirenkamas tinkamiausias pateikimas, kuris atitinka iš anksto nustatytus vertinimo pagrindus ir kurio įvykdymui ruošiamas investicijų projektas ar investicijų planas.

 

Investicjų projektai ir investicijų planai. Rengiame:

 • viešojo sektoriaus objektų investicijų projektus;
 • daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinius planus, siekiant gauti valstybinę paramą pastato modernizavimui.

 

Paraiškų parengimas ES paramai gauti. Parengiame paraiškas finansuoti 2014–2020 metų iš Europos sąjungos fondų lėšų planuojamą bendrai finansuoti valstybės projektą viešajame sektoriuje. Paraiškos rengiamos, įvertinus galimybių studijų ir investicijų projektų rezultatus.

 

Energijos vartojimo auditas įrenginiuose ir technologiniams procesams. Pastatų energetinis auditas. Energijos vartojimo auditą rengiame vadovaudamiesi Lietuvos  Respublikos  ūkio   ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtinta „Išsamiojo   energijos   išteklių   ir   šalto   vandens   vartojimo   audito   atlikimo   viešojo   naudojimo  paskirties  pastatuose  metodika“.

 

Pastatų energinis sertifikavimas. Atliekame pastatų energinio naudingumo projektavimą ir sertifikavimą:

 

 • įvertiname pastato energinį naudingumą priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodame pastato energinio naudingumo sertifikatą, vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.